Rozliczanie z zakładem energetcznym


Odbiorcę końcowego, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej i wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą nazywa się prosumentem.

Prosument rozlicza się w systemie zwanym OPUSTowym. Wytworzoną i niewykorzystaną w momencie produkcji energię solarną może oddać do zakładu energetycznego. W zamian za wprowadzoną „porcję” energii, można w dowolnym momencie w ciągu roku odebrać jej 80% (w przypadku instalacji o wielkości do 10kWp) lub jej 70% (w przypadku instalacji 10-40kWp). Oznacza to, że właściciele instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW za każdą kilowatogodzinę prądu solarnego oddanego do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 kilowatogodziny energii elektrycznej. Jeżeli ilość wprowadzonego do sieci prądu solarnego będzie większa o ponad 20% od zapotrzebowania w kolejnym roku nadwyżka nieodebranej z sieci energii zostanie utracona. Dostawca prądu będzie rozliczał ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań zamontowanego układu pomiarowo–rozliczeniowego. Prosument nie będzie uiszczać żadnych opłat z tytułu rozliczenia energii ani opłat za świadczoną usługę dystrybucji prądu

licznik energii


Potencjalni klienci
klient@direct4energy.pl

Praca i współpraca
praca@direct4enery.pl

Biuro
biuro@direct4energy.pl

Scroll Up